png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
 • awc
 • ligwsi
 • Slid
 • Slid1
 • 09
 • 09
 • 09

Boszkowo-Letnisko, ul. Turystyczna 7

 1. Wejście na teren Ośrodka oznacza zapoznanie się z regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
 2. Osoby przybywające na terenie Ośrodka wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocji obiektu, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminy Włoszakowice.
 3. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania regulaminu Ośrodka oraz regulaminów imprez organizowanych na terenie Ośrodka
 4. Każde wejście na teren ośrodka powinno być uzgodnione z obsługą Ośrodka.
 5. Wszelkie opłaty reguluje Cennik opłat pobieranych na ternie Ośrodka Żeglarskiego.
 6. Jednostką  czasu pobytu na terenie Ośrodka jest  doba.
 7. Doba rozpoczyna się o godzinie 1200 a kończy o godzinie 1000.
 8. Cisza nocna trwa od godziny 22 do godziny 6.
 9. Każdorazowe zakłócenie ciszy nocnej skutkować może usunięciem z trenu Ośrodka.
 10. Każde zakończenie pobytu musi być koniecznie zgłoszone w recepcji, najpóźniej na 30 minut przed upływem ostatniej planowanej doby pobytu. Nie dokonanie powyższej czynności skutkuje naliczeniem wszystkich opłat za kolejną dobę pobytu.
 11. W przypadku zatajenia obecności osób przebywających na terenie Ośrodka, naliczana zaległa stawka jest liczona od dnia rozpoczęcia pobytu.
 12. Ustawianie samochodów może odbywać się jedynie w miejscach wyznaczonych przez obsługę Ośrodka.
 13. Ośrodek Wypoczynkowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji oraz za inne rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka.
 14. Przy wyjazdach i wjazdach z wyznaczonych miejsc parkingowych należy zachować szczególną ostrożność. Poruszanie się pojazdów mechanicznych dozwolone jest wyłącznie po wyznaczonych drogach.
 15. Zabrania się parkowania pojazdów w bramach oraz na drogach wewnętrznych.
 16. Maksymalna dopuszczalna prędkość poruszania się pojazdami mechanicznymi wynosi 20 km/godz.
 17. Używanie jednostek pływających prywatnych lub wypożyczonych i kąpiel zabroniona jest od zmierzchu do świtu.
 18. Zabrania się używania prywatnego sprzętu pływającego z napędem spalinowym.
 19. Zabrania się zaśmiecania tafli wody, używania środków piorących i higieny osobistej w zbiorniku wodnym.
 20. Psy na terenie Ośrodka powinny znajdować się w kagańcu i na smyczy.
 21. Zakaz kąpieli psów obowiązuje na terenie całego akwenu wodnego.
 22. Wszelkie urazy i skaleczenia należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji, w której w czasie otwarcia Ośrodka znajduje się apteczka pierwszej pomocy.
 23. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka przez cały rok.
 24. Rozpalanie ognisk może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i za zgodą obsługi Ośrodka.
 25. Zabrania się sprzedaży alkoholu na terenie Ośrodka. Sprzedaż alkoholu możliwa jest tylko po pisemnym zezwoleniu od kierownika Ośrodka.
 26. Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka dozwolone jest tylko w obrębie własnego pokoju, namiotu oraz własnej przyczepy kempingowej.
 27. Obsługa Ośrodka może zezwolić na spożywanie alkoholu w obrębie miejsca przygotowanego pod ognisko.
 28. Zbytnie nadużywanie alkoholu i zakłócanie przez to porządku może spowodować wydalenie osoby z terenu Ośrodka.
 29. Przed opuszczeniem terenu Ośrodka należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce - śmieci należy składować w wyznaczonym do tego miejscu
 30. Na ternie Ośrodka absolutnie zakazane jest:

    - bez uzgodnienia z kierownikiem Ośrodka wycinanie i przycinanie drzew, krzewów i innych roślin,

    - rozpalanie ognisk w miejscach niedozwolonych,

    - niszczenie urządzenia i sprzęt będący własnością Ośrodka,

    - zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu Ośrodka,

    - wrzucania do pojemników na śmieci gorących odpadów, np. węgli po grillowaniu,

    - dotykanie urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie Ośrodka,

    - zakłócanie wypoczynku innym osobom,

 1. W przypadku zauważenia pożaru osoby obecne na obiekcie powinny:

    - natychmiast powiadomić obsługę Ośrodka,

    - użyć podręcznego sprzętu gaśniczego,

    - unikać paniki,

    - stosować się do poleceń obsługi Ośrodka,

    - nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

 1. W przypadku zauważenia innych zagrożeń natychmiast powiadomić obsługę Ośrodka oraz nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 2. Opłaty za pobyt oraz inne opłaty na terenie Ośrodka Żeglarskiego można wpłacać na konto GOSiR 11 8661 0009 2001 0000 4154 0001.
 3. W przypadku wpłaty na konto, wpłacający zobowiązany jest przy najbliższym pobycie na terenie Ośrodka przedstawić dowód wpłaty obsłudze Ośrodka.
 4. W pokoju może przebywać taka ilość osób, ile jest dostępnych miejsc.
 5. Opłata za wynajem pokoju musi być uiszczona najpóźniej w dniu zakwaterowania.
 6. Obsługa Ośrodka zobowiązana jest do przedstawienia stanu pokoju wynajmującym oraz do osobistego odbioru pokoju po zakończonym wynajmie.
 7. Osoby wynajmujące pokój odpowiedzialne są za jego stan wewnątrz i na zewnątrz.
 8. Każdej przyczepie nadawany jest przy wjeździe indywidualny numer.
 9. Ustawianie przyczep kempingowych może odbywać się jedynie w miejscach wyznaczonych przez obsługę Ośrodka.
 10. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie, przyczepa będzie odholowana z miejsca postoju na koszt właściciela.
 11. Zabrania się sadzenia roślin, stawiania trwałego opłotowania oraz innych trwałych konstrukcji wokół własnych przyczep.
 12. Każdemu namiotowi nadawany jest przy wjeździe indywidualny numer.
 13. Rozbijanie namiotów może odbywać się jedynie w miejscach wyznaczonych przez obsługę Ośrodka.
 14. Skargi i wnioski można składać do Książki skarg i wniosków znajdującej się na recepcji.
 15. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynki, otoczenie i inne ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w wysokości 100% wartość mienia.
 16. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania poleceń kierownictwa, obsługi oraz niniejszego regulaminu.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, rozstrzygający głos ma kierownik Ośrodka oraz osoby wyznaczone przez kierownika.
Brak wydarzeń

meteo

bnr

bnr

bnr