png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu

Stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Włoszakowice mogą ubiegać się o środki w ramach dotacji na Rozwój Sportu. Co roku do 15 grudnia przyjmowane są wnioski. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. 

 

  1. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są kluby sportowe realizujące cel publiczny z zakresu sportu na terenie Gminy Włoszakowice.
  2. Realizacja przedsięwzięć obejmuje rok kalendarzowy następujący po roku złożenia wniosku. 
  3. Podmiot jest zobowiązany zapewnić wkład własny w wysokości minimum 5 % realizowanego zadania.
  4. Szczegółowe warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu, zasady rozpatrywania wniosków i zawierania umów określa Uchwała Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017 r.
  5. Wniosek wraz z Preliminarzem kosztów zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia z adnotacją na kopercie: Wniosek na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice w sekretariacie (biuro nr 104) lub przesłać pocztą tradycyjną pod wskazany wyżej adres z adnotacją j.w.
  6. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Włoszakowice. Wnioski złożone po 15 grudnia nie będą rozpatrywane.
  7. Wniosek powinien być kompletny i sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do uchwały. Do wniosku należy dołączyć Preliminarz kosztów zadania.
  8. Druki wszystkich niezbędnych dokumentów są dostępne w Urzędzie Gminy Włoszakowice w biurze nr 106 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wloszakowice.pl.
  9. Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Włoszakowice w biurze nr 106 oraz pod numerem telefonu 65 525 29 64.

 

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek - pdf

Wniosek - doc

Preliminarz - pdf

Preliminarz - doc

Sprawozdanie - pdf

Sprawozdani - doc

Sprawozdanie finansowe - pdf

Sprawozdanie finansowe - doc

Zestawienie faktur - pdf

Zestawienie faktur - doc